Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Дорожно-транспортный" >
Кафедра "Автомобильный транспорт" >
Диссертации и авторефераты кафедры "Автомобильный транспорт" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/28079

Title: Поліпшення стійкості автомобілів категорії М1 у неусталених режимах руху
Улучшение устойчивости автомобилей категории М1 в неустановившихся режимах движения
Improving the sustainability category M1 vehicles unsteady modes of motion
Authors: Bолохов, Олександр Сергійович
Bolohov, Alexander
Волохов, Александр Сергеевич
Keywords: автомобіль
стійкість
неусталений режим
траєкторія
коефіцієнт
математична модель
кут відведення
графоаналітичний метод
дослідження
експеримент
trajectory
coefficient
mathematical model
the angle of withdrawal
graphic-analytical method
stability
автомобиль
устойчивость
установившийся режим
траектория
коэффициент
математическая модель
угол отвода
графоаналитических метод
исследование
эксперимент
Issue Date: 2013
Publisher: Національний унiверситет “Львівська політехніка”
Citation: Волохов О.С. Поліпшення стійкості автомобілів категорії м1 у неусталених режимах руху / О.С. Волохов // Львів Національний унiверситет “львівська політехніка” 2013 -20 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача поліпшення стійкості автомобілів категорії М1 у неусталених режимах руху шляхом урахування параметрів шин та автомобіля в цілому, за яких забезпечуються можливість їх експлуатації без погіршення безпеки руху. Розроблено математичну модель автомобіля з урахуванням взаємовпливу поздовжніх і поперечних сил у плямі контакту коліс з опорною поверхнею. Отримано нову математичну форму взаємодії колеса з опорною поверхнею за моделлю Fiala, яка має неперервну похідну по куту відведення. Це спрощує задачу аналізу стійкості многовиду стаціонарних станів автомобіля і дозволяє побудувати біфуркаційну множину, використовуючи графоаналітичний метод. На основі аналізу коефіцієнтів опору відведення встановлено більшу відповідність значень нелінійної моделі при визначенні траєкторії центру мас автомобіля за кутів відведення близько 8º для коліс передньої осі, та 4º - для коліс задньої осі. Для великих радіусів повороту і незначних швидкостей руху можливо використання лінійної теорії відведення. При цьому доведено, що існує початкова область параметрів стаціонарного руху, в якій лінійна модель співпадає з нелінійною (Δмах RD = 0,27%), при значеннях бічних прискорень ау ≤ 3,0 м/с2. Експериментальні дослідження автомобіля категорії М1 підтвердили адекватність розробленої математичної моделі.
Description: In the thesis it is solved the scientific problem of stability improving of M1category motor cars in unsteady driving conditions by considering parameters of tyres and the car in a whole providing the possibility of their use without deterioration of traffic safety. The mathematical model of the automobile with account interaction longitudinal and cross strength in stain of contact wheels with the support surface is developed. It is obtained a new mathematical form of wheel interaction with supporting surface according to the Fiala model, which has a continuous derivative on a corner withdrawal. This simplifies the task of analyzing the stability variety of stationary states of the motor cars and allows to build a bifurcation set using graphic-analytical method. On the basis of analysis of withdrawal coefficient of resistance we set up a value accordance of the nonlinear model while determining the trajectory of the mass center of the car withdrawal angles at about 8º for the front wheel axle and 4º for rear axle wheels. For large turning radius and small speeds we can use linear theory of withdrawal. It is proved that there is an initial area of parameters of stationary motion, where linear model coincides with nonlinear (Δmaх RD = 0,27%), at lateral acceleration values ay ≤ 3,0 m/s2. Experimental researches of M1category motor cars confirmed the adequacy of the developed mathematical model.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/28079
Other Identifiers: УДК 629.113
Appears in Collections:Диссертации и авторефераты кафедры "Автомобильный транспорт"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
arefВолохов.pdf737.2 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.